Algemene voorwaarden - First-Tree B.V. B.V.

 • Definities
  1. Contract“: elke overeenkomst tussen First-Tree B.V. en de Contractpartij.
  2. Contractpartij”: een onderneming die Producten en/of diensten van First-Tree B.V. afneemt met betrekking tot het pilotproject.
  3. Offerte”: Elke door First-Tree B.V. mondeling of schriftelijk uitgebrachte offerte voor de verkoop en levering van Producten en/of diensten.
  4. Hierna kunnen First-Tree B.V. en de Contractpartij afzonderlijk aangeduid worden als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen”.
  5. Producten”: Elk door First-Tree B.V. aan Contractpartij verkocht product.
  6. First-Tree B.V.: First-Tree B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend in (2582 NA) Den Haag, aan Prins Mauritsplein 1 A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66136172.
 • Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, rechtsverhoudingen, opdrachten en overeenkomsten met en van First-Tree B.V., waaronder mede begrepen alle overeenkomsten betreffende de Producten. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende en verdere overeenkomsten tussen First-Tree B.V.en Contractpartij.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Offertes, rechtsverhoudingen, opdrachten en overeenkomsten met en van First-Tree B.V.betreffende diensten. Onder diensten wordt mede begrepen het verlenen van diensten door First-Tree B.V.die met de Producten zijn verbonden (in de ruimste betekenis). Om twijfel te voorkomen: de door First-Tree B.V.verleende diensten volgens afspraken tussen Partijen betreffende een z.g. pilotproject vallen onder de in deze algemene voorwaarden bedoelde diensten.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien uitdrukkelijk van tevoren en schriftelijk door First-Tree B.V.overeengekomen.
  4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (of een deel daarvan) ongeldig blijkt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.
  5. Bij een verschil of tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan prevaleert nadrukkelijk de Engelse versie.
  6. Bij verschillen tussen de opdracht en/of het Contract enerzijds en de algemene voorwaarden anderzijds, prevaleren de opdracht en/of het Contract.
  7. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene voorwaarden van Contractpartij is hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
 • Offertes en levering
  1. First-Tree B.V.heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting betreffende de opdrachten.
  2. Alle door First-Tree B.V.aangegeven en/of overeengekomen (leverings)termijnen voor de Producten zijn naar beste weten van First-Tree B.V.bepaald, maar zijn nooit bindend of fataal. Door de enkele overschrijding van een vastgestelde of overeengekomen termijn is First-Tree B.V.niet in gebreke, noch vormt dit een toerekenbare tekortkoming.
  3. Bij een samengesteld Contract is First-Tree B.V.niet verplicht een deel van de Producten tegen een evenredig deel van de Prijs te leveren.
  4. Indien een Offerte is gebaseerd op door de Contractpartij aangeleverde informatie, en deze informatie blijkt onjuist of onvolledig te zijn, of na verstrekking gewijzigd, is First-Tree B.V.gerechtigd de in de Offerte genoemde prijzen en/of leveringstermijn aan te passen.
  5. First-Tree B.V.behoudt zich het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.
  6. First-Tree B.V.is gerechtigd een Contract in delen uit te voeren, en elk deellevering apart te factureren.
  7. Levering geschiedt af fabriek tenzij anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. Verzending of Vervoer van de Producten is voor rekening en risico van Contractpartij; de wijze van verzending wordt door First-Tree B.V.bepaald. First-Tree B.V.is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, verbonden aan de verzending of het vervoer van de Producten.
  8. First-Tree B.V.bericht Contractpartij als de Producten gereed zijn voor levering.
  9. Indien – om een reden waarvoor Contractpartij verantwoordelijk is – de bestelde Producten niet op de overeengekomen wijze kunnen worden geleverd, of niet worden opgehaald door Contractpartij, heeft First-Tree B.V.het recht de Producten voor ten hoogste veertien (14) dagen voor rekening en risico van Contractpartij op te slaan.
  10. Indien na bovengenoemde periode Contractpartij niet aan zijn verplichting heeft voldaan om de Producten op te halen, is hij in gebreke. In dat geval mag First-Tree B.V.het Contract geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke opzegging, waarna First-Tree B.V.de Producten aan een derde mag verkopen. First-Tree B.V.heeft geen enkele verplichting tot vergoeding aan de in gebreke zijnde Contractpartij van schade, onkosten en/of rente. Dit geldt onverminderd de verplichting van de in gebreke zijnde Contractpartij tot vergoeding aan First-Tree B.V.van de opslag- of andere kosten, schade, winstderving en/of onverminderd het recht van First-Tree B.V.om alsnog nakoming te verlangen.
 • Contract
  1. Bij aanvaarding van een Offerte – waaronder mede begrepen eventuele wijzigingen – door Contractpartij, komt een Contract tot stand, met dien verstande dat eventuele wijzigingen door First-Tree B.V.schriftelijk dienen te zijn goedgekeurd.
  2. Indien Contractpartij een order heeft geplaats waarvoor First-Tree B.V.niet eerst een Offerte heeft uitgebracht, komt een Contract tot stand zodra First-Tree B.V.een schriftelijke bevestiging aan Contractpartij heeft gezonden.
  3. Tenzij anders vermeld op de Website, leiden via de Website geplaatste orders niet tot een Contract totdat First-Tree B.V.die order schriftelijk heeft bevestigd door middel van een automatisch gegenereerd bericht of anderszins aan Contractpartij die de order heeft geplaatst.
 • Prijzen en betaling
  1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), accijns en overige overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. First-Tree B.V.is gerechtigd de Prijs te verhogen indien in de periode tussen het aangaan en de uitvoering van het Contract First-Tree B.V.bijkomende kosten heeft moeten maken ten gevolge van wijzigingen in wet- of regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de door leveranciers berekende prijzen of de prijzen van de benodigde grondstoffen of verbruiksgoederen.
  3. Indien een Prijs binnen drie (3) maanden na totstandkoming van een Contract wijzigt, is Contractpartij gerechtigd het Contract met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Tenzij Contractpartij First-Tree B.V.binnen veertien (14) dagen na in kennis te zijn gesteld van een prijswijziging laat weten dat hij gebruik wil maken van zijn recht tot beëindiging van het Contract, mag First-Tree B.V.ervan uit gaan dat Contractpartij met de prijswijziging heeft ingestemd.
  4. De in een Offerte genoemde prijzen en overige voorwaarden gelden niet automatisch voor herhalingsorders en/of vervolgovereenkomsten.
  5. First-Tree B.V.mag te allen tijde volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de onder een Contract verschuldigde bedragen verlangen of een andere vorm van zekerheid. Contractpartij zal dergelijke zekerheid op het eerste verzoek van First-Tree B.V.verstrekken.
  6. Alle facturen van First-Tree B.V.dienen binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als door First-Tree B.V.op de door First-Tree B.V.bepaalde wijze aangegeven te worden voldaan, zonder dat Contractpartij gerechtigd is tot korting en/of verrekening. Na afloop van de in dit artikel genoemde termijn is Contractpartij automatisch in gebreke zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.
  7. Alle met betaling verband houdende kosten, waaronder mede begrepen het verstrekken van eventuele zekerheid, zijn voor rekening van Contractpartij.
  8. Vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van volledige betaling is Contractpartij First-Tree B.V.onmiddellijk en zonder dat ingebrekestelling door First-Tree B.V.noodzakelijk is wettelijke rente verschuldigd over het uitstaande bedrag. Indien Contractpartij nog steeds niet aan zijn betaalverplichting jegens First-Tree B.V.voldoet, is First-Tree B.V.gerechtigd de schuld uit handen te geven, waarna Contractpartij verplicht is tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van inning volledig te voldoen, waaronder mede begrepen alle door externe deskundigen berekende kosten, naast de door de rechter in verband met de inning van de schuld of enig ander uitgeoefend recht verband houdende kosten. First-Tree B.V.is gerechtigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te bepalen op een vast bedrag van 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 40,- (40 euro). Indien de werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten meer bedragen dan uit bovenstaande berekening volgt, dan zijn de werkelijke kosten verschuldigd. Contractpartij heeft nooit het recht (beweerdelijke) vorderingen op First-Tree B.V.met schulden van First-Tree B.V.te verrekenen.
  9. Tenzij schriftelijk is aangegeven dat een betaling een recentere factuur betreft, strekken alle door First-Tree B.V.ontvangen betalingen in eerste instantie tot voldoening van de verschuldigde rente en inningskosten, waarna de rest strekt tot vermindering van de oudste nog openstaande facturen.
 • Productsamenstelling, verplichtingen Contractpartij
  1. Contractpartij staat ervoor in dat alle door First-Tree B.V.voor de uitvoering van het Contract benodigde informatie correct en volledig is en op tijd bij First-Tree B.V.wordt aangeleverd.
  2. Bij niet-nakoming door Contractpartij van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen is First-Tree B.V.gerechtigd uitvoering van het Contract op te schorten tot aan de verplichtingen is voldaan. De onkosten en gevolgschade ten gevolge van opschorting zijn uitsluitend voor rekening van Contractpartij.
  3. Als First-Tree B.V.niet onmiddellijk nakoming verlangt bij niet-nakoming door Contractpartij van de hier bedoelde verplichtingen, doet dat niet af aan First-Tree’s recht om op een later moment nakoming te verlangen.
 • Contractpartij is geen vertegenwoordiger/agent

De verhouding tussen Partijen is en blijft die tussen koper en verkoper. Contractpartij is niet de wettelijk vertegenwoordiger of agent van First-Tree B.V.voor geen enkel doel en is gerechtigd noch bevoegd in naam van of namens First-Tree B.V.schriftelijk of anderszins een verplichting van welke aard dan ook aan te gaan of te laten ontstaan, hetzij expliciet hetzij impliciet.

 • Klachten
  1. Indien de Producten tijdens het vervoer worden beschadigd, of indien slechts een deel van de overeengekomen hoeveelheid wordt geleverd, is Contractpartij verplicht onmiddellijk na levering en in aanwezigheid van de vervoerder, de vrachtbrief en de vervoersovereenkomst (de vervoersdocumenten) te voorzien van de aantekening “niet correct afgeleverd” met vermelding van de bijzonderheden. Aanvaarding van de Producten door Contractpartij zonder bezwaren als hiervoor vermeld, bevestigt de aanname dat de Producten in goede staat en in overeenstemming met de vervoersdocumenten zijn afgeleverd, tenzij Contractpartij bewijs van het tegendeel kan leveren.
  2. Klachten over de geleverde Producten dienen altijd eerst schriftelijk bij First-Tree B.V.worden ingediend, met een exacte omschrijving van de aard en redenen voor de desbetreffende klacht.
  3. Overige klachten dienen onmiddellijk na constatering van het gebrek te worden ingediend maar niet later dan na de overeengekomen of toepasselijke THT-datum voor de Producten.
  4. Het verstrijken van bovengenoemde periodes zonder een klacht of aantekening als hier genoemd, bevestigt de aanname dat Contractpartij de geleverde Producten goedgekeurd en aanvaard heeft. In dat geval is First-Tree B.V.niet langer verplicht een klacht in behandeling te nemen en Contractpartij is niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
  5. Klachten worden nooit in behandeling genomen indien Contractpartij de Producten omgepakt heeft in een andere verpakking dan het door First-Tree B.V.geleverde materiaal.
  6. Indien Producten door First-Tree B.V.uitsluitend in grootverpakking in voorraad worden gehouden of uitsluitend in minimumhoeveelheden kunnen worden besteld, kunnen kleine verschillen optreden tussen afzonderlijke monsters van de Producten voor wat betreft gewicht, volume, et cetera. Dergelijke verschillen zijn aanvaardbaar binnen de branche en vormen geen tekortkoming door First-Tree B.V.en geen reden tot het inroepen van een garantie.
  7. Het indienen van een klacht leidt niet tot opschorting van de betaalverplichtingen van Contractpartij.
  8. Contractpartij geeft First-Tree B.V.de gelegenheid een ingediende klacht te onderzoeken en stelt voor dat doel alle relevantie informatie ter beschikking. Het retourneren van Producten in dat verband geschiedt voor rekening van Contractpartij, tenzij het onderzoek uitwijst dat de klacht terecht is. Contractpartij draagt te allen tijde het transportrisico.
  9. Producten dienen op door First-Tree B.V.voorgeschreven wijze en in de originele verpakking of herbruikbare containers te worden geretourneerd.
  10. Over de volgende onderwerpen kunnen geen klachten worden ingediend:
   1. Gebreken of tekortkomingen in de door Contractpartij goedgekeurde monsters;
   2. Gebreken of tekortkomingen in Producten die na ontvangst door Contractpartij op enige wijze zijn aangepast of geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt;
   3. Gebreken of tekortkomingen in Producten ten gevolge van niet-nakoming van het door First-Tree B.V.gegeven bewaaradvies.
 • Garantie
  1. First-Tree B.V.garandeert dat de Producten geproduceerd, verpakt en gelabeld zijn in overeenstemming met de in het land van productie geldende wetgeving.
  2. First-Tree B.V.verklaart jegens Contractpartij dat – gedurende de houdbaarheidsperiode van een Product – het Product aan de door Partijen overeengekomen specificaties. Alle overige (impliciete) garanties betreffende de Producten, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot garanties die (zouden) kunnen worden afgeleid uit reclame-uitingen en/of toepasselijke wet- of regelgeving, worden hierbij voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten.
    1. Door First-Tree B.V.vereiste garanties van de producent of leverancier voor grondstoffen gelden zonder enige beperking voor de Producten. First-Tree B.V.zal de desbetreffende Contractpartij van deze garanties in kennis stellen.
    2. Voor geleverde Producten geldt geen garantie in geval van:
     1. Onjuist opslag of gebruik waaronder mede begrepen gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het Product is bestemd, of opslag of gebruik in strijd met door of namens First-Tree B.V.gegeven advies, aanwijzingen, informatie, instructies, et cetera;
     2. Door of namens Contractpartij aan First-Tree B.V.verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;
     3. Afwijking door Contractpartij van een aanbeveling van First-Tree B.V.en/of wat in de praktijk gebruikelijk is;
     4. Aangebrachte wijzigingen of opdracht tot wijzigingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First-Tree.
 • Aansprakelijkheid
   1. De aansprakelijkheid van First-Tree B.V.is uitgesloten voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Contractpartij, schade ten gevolge van de overschrijding van termijnen, of zaakschade bestaande uit de vernietiging, beschadiging of verlies van door Contractpartij in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gebruikte Product(en). First-Tree B.V.is met name niet aansprakelijk voor door, of in verband met de aankoop van Product(en) veroorzaakte schade, overlijden, ziekte of letsel, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van First-Tree.
   2. Contractpartij zal alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om schade of verlies te beperken.
   3. First-Tree B.V.aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor aan Contractpartij, de vervoerder, de bevrachter of derden te wijten gebreken in geleverde Producten. Bovendien aanvaardt First-Tree B.V.geen enkele verantwoordelijkheid voor door First-Tree B.V.geleverde Producten die na levering aan Contractpartij zijn omgepakt.
   4. First-Tree B.V.is niet aansprakelijk voor door uitvoering door First-Tree B.V.van het Contract op basis van door Contractpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens veroorzaakte schade, ongeacht de aard daarvan, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid duidelijk was of had moeten zijn voor First-Tree. First-Tree B.V.is verder niet aansprakelijk voor de beschadiging, verminking of het verlies van gegevens of documenten.
   5. De totale aansprakelijkheid van First-Tree B.V.is beperkt tot ten hoogste 75% van de netto contract waarde. De aansprakelijkheid van First-Tree B.V.ontstaat uitsluitend na schriftelijke ingebrekestelling door Contractpartij behoorlijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld binnen 15 dagen nadat hem de beweerdelijke schade bekend is geworden, en daarbij een redelijke termijn heeft gesteld voor nakoming en First-Tree B.V.na verstrijken van deze termijn nog steeds niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te omvatten.
   6. Contractpartij vrijwaart First-Tree B.V.en haar medewerkers tegen alle aanspraken van derden waaronder mede begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enige wijze verband houden of voortvloeien uit het Contract, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van First-Tree.
   7. Dit artikel is ook van toepassing op door First-Tree B.V.verleende diensten.

     

 • Overmacht
  1. Indien First-Tree B.V.door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Contractpartij kan voldoen, worden deze verplichtingen gedurende de periode waarin sprake is van overmacht opgeschort.
  2. Onder overmacht zijdens First-Tree B.V.wordt verstaan alle omstandigheden buiten de invloedssfeer van First-Tree B.V.waardoor nakoming van (het desbetreffende onderdeel van) haar verplichtingen jegens Contractpartij wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt, ten gevolge waarvan First-Tree B.V.redelijkerwijs niet kan worden verwacht aan die verplichtingen te voldoen. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 60 dagen, hebben Partijen het recht het Contract door middel van schriftelijke opzegging te ontbinden. Eventueel reeds geleverde Producten zullen dan naar verhouding worden verrekend.
 • Eigendomsvoorbehoud
  1. Aan Contractpartij krachtens het Contract geleverde Producten blijven eigendom van First-Tree B.V.totdat Contractpartij aan al zijn betaalverplichtingen heeft voldaan.
  2. Met inachtneming van de in lid 1 opgenomen voorwaarde geldt het eigendomsvoorbehoud van First-Tree B.V.voor alle geleverde Producten die zich in de inventaris van Contractpartij bevinden.
  3. Een bestaand eigendomsvoorbehoud verbiedt Contractpartij de Producten te verpanden, te cederen of anderszins als zekerheid te gebruiken.
  4. Contractpartij zal de in zijn bezit zijnde Producten op juiste wijze opslaan en deze duidelijk aanmerken als eigendom van First-Tree.
  5. Contractpartij zal de onder eigendomsvoorbehoud van First-Tree B.V.geleverde Producten afdoende verzekerd houden. Op het eerste verzoek daartoe is First-Tree B.V.gerechtigd de polis en het desbetreffende bewijs van betaling van premies in te zien.
  6. Bij overtreding door Contractpartij van het in dit artikel bepaalde is First-Tree B.V.gerechtigd de bedrijfsruimte van Contractpartij te betreden en beslag op de Producten te leggen, onverminderd het recht van First-Tree B.V.om vergoeding van eventuele schade, winstderving en rente te verlangen of het recht om het Contract door middel van schriftelijke opzegging te ontbinden.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  1. Contractpartij erkent hierbij dat alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, waaronder mede begrepen (maar niet beperkt tot) het handelsmerk en de handelsnaam “GOOD FOR GREENS”, het eigendom zijn en blijven van First-Tree. Contractpartij zal zich onthouden van aanvechten (i) van het belang van First-Tree B.V.bij deze of andere intellectuele eigendomsrechten en (ii) de geldigheid van deze of andere intellectuele eigendomsrechten.
  2. Contractpartij neemt op kosten van First-Tree B.V.alle redelijkerwijs van hem gevergde maatregelen om First-Tree B.V.te ondersteunen bij het handhaven en bescherming van het intellectueel eigendom van First-Tree.
 • Geheimhouding

Contractpartij verbindt zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, zowel tijdens de looptijd als na beëindiging van het Contract, geen vertrouwelijke informatie, geheel of gedeeltelijk, bekend te maken.

 • Overdracht

Zonder de voorafgaande toestemming van First-Tree B.V.is Contractpartij niet gerechtigd zijn uit de rechtsverhouding met First-Tree B.V.voortvloeiende verplichtingen of een of meer van de jegens derden daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen of deze door derden uit te laten voeren.

 • Inschakelen van derden
  1. Het staat First-Tree B.V.te allen tijde vrij derden in te schakelen in de uitvoering van de aan First-Tree B.V.verleende opdrachten.
  2. Bij inschakeling van derden zal First-Tree B.V.steeds gepaste zorg betrachten. First-Tree B.V.is echter niet aansprakelijk voor door tekortkomingen van derden veroorzaakte schade, en gaat ervan uit en indien nodig, bedingt dat door Contractpartij verleende opdrachten het recht omvatten namens Contractpartij een beperking van aansprakelijkheid van derden te aanvaarden.
 • Beëindiging en ontbinding

First-Tree B.V.is gerechtigd elke overeenkomst met Contractpartij te allen tijde en met onmiddellijke ingang te beëindigen:

(i) Ingeval van verzuim of niet-nakoming door Contractpartij van het in het Contract tussen First-Tree B.V.en Contractpartij bepaalde, tenzij anders bepaald, en na schriftelijke aanmaning Contractpartij nog steeds nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen binnen 10 dagen na de datum van verzending van de ingebrekestelling, of

(ii) Contractpartij surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt, een akkoord aangaat met crediteuren, wordt ontbonden of in liquidatie gaat;

Niettegenstaande het recht van First-Tree B.V.om vergoeding van de ten gevolge van beëindiging geleden schade.

 • Annulering, opschorting
  1. Indien Contractpartij het Contract voor uitvoering annuleert, mag First-Tree B.V.schadevergoeding verlangen voor alle geleden schade en gemaakte onkosten, waaronder mede begrepen de door ontbinding veroorzaakte winstderving.
  2. First-Tree B.V.is gerechtigd de schadevergoeding met alle betalingen door en tegenvorderingen van Contractpartij.
  3. Indien op verzoek van Contractpartij een of meer leveringen zijn opgeschort, wordt betaling van alle tot dat moment verrichte leveringen onmiddellijk betaalbaar, en First-Tree B.V.is gerechtigd Contractpartij dienovereenkomstig te factureren. Dit geldt ook voor de ten gevolge van de opschorting gemaakte onkosten.
  4. De door First-Tree B.V.gemaakte onkosten ten behoeve van het hervatten van (een of meer) leveringen zijn voor rekening van Contractpartij. Indien uitvoering van het Contract na opschorting niet kan worden hervat, is First-Tree B.V.gerechtigd het Contract met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke mededeling aan Contractpartij te beëindigen.
 • Geschillen en toepasselijk recht
  1. Op het Contract en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten en de uitleg daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk door Partijen uitgesloten in overeenstemming met art. 6 van dat Verdrag.
  3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen definitief worden beslecht in overeenstemming met het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, waarbij:
 1. De arbitrage in de Engelse taal wordt gevoerd;
 2. De plaats van arbitrage is Den Haag;
 3. De arbitragecommissie bestaat uit één arbiter;
 4. De arbitragecommissie besluit in overeenstemming met het in de wet bepaalde, en
 5. Niettegenstaande het voorgaande is er niets in dit artikel dat Partijen ervan kan weerhouden een kortgedingprocedure voor een bevoegde rechter aan te spannen in plaats van arbitrage.

Versie d.d. 21 juni 2017

First-Tree B.V., Prins Mauritsplein 1A, 2582 NA Den Haag, Nederland

KvK nummer: 66136172.

'Samen kunnen we de wereld beter maken'
Fran├žois Bernard, CEO First-Tree B.V.
NEEM CONTACT OP